21 oktober 2015

Disclaimer

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van HeerlijkOntbijten.nl. Voor de particuliere ontbijten gelden andere leveringvoorwaarden.

Deze algeme leveringsvoorwaarden zijn bedoeld om onze kwaliteit en proffesionaliteit in stand te houden. Deze regels zullen te allen tijde nageleefd moeten worden door beide partijen.

HeerlijkOntbijten.nl
ABN Amro bank te Deventer
Rekeningnummer: 60 73 44 288
KvK nummer: 08142031


Algemene leveringsvoorwaarden HeerlijkOntbijten.nl

1. Algemeen

1. De algemene leveringsvoorwaarden gelden voor alle vormen van
overeenkomsten (zowel schriftelijk als mondeling) waarbij een opdrachtgever
gebruik maakt van de service/dienst van HeerlijkOntbijten.nl

2. Onder “opdrachtgever” en/of “gebruiker” wordt verstaan: een wederpartij die een natuurlijk rechtspersoon is en al dan niet handelt namens een bedrijf dan wel
uit hoofde van zijn/haar beroep.

3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met HeerljkOntbijten.nl waarbij voor de uitvoering ervan derden dienen te worden betrokken.

4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, mits anders overeengekomen.

6. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. HeerlijkOntbijten.nl en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in
acht worden genomen.

artikel 2. Aanbiedingen en offertes.

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door HeerlijkOntbijten.nl gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. HeerlijkOntbijten.nl is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht HeerlijkOntbijten.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

6. De offerte is gebaseerd op de informatie en gegevens die zijn verstrekt door de opdrachtgever. Indien deze onjuist of niet volledig zijn, volgt een aanpassing in de hoofdcalculatie of volgt er een nacalculatie.

7. Kortingen kunnen te allen tijde worden gewijzigd of geannuleerd door HeerlijkOntbijten.nl. Een aanbieding of korting is alleen geldig indien dit schriftelijk is bevestigd.

artikel 3. Uitvoering overeenkomst

1. HeerlijkOntbijten.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de afspraken uitvoeren.

2. Voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft HeerlijkOntbijten.nl het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. HeerlijkOntbijten.nl is vrij in het plaatsten van het personeel voor de opdracht. tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens/producten die noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan HeerlijkOntbijten.nl worden verstrekt. Indien de benodigde gegevens niet tijdig (zoals aangegeven in de offerte) zijn verstrekt, is HeerlijkOntbijten.nl hier niet verantwoordelijk voor en heeft HeerlijkOntbijten.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of vanwege vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5. Wanneer is overeengekomen dat de opdrachtgever een deel van de opdracht of inkoop op zich neemt en de opdrachtgever in gebreke is, heeft HeerlijkOntbijten.nl het recht dit te corrigeren en de daaruit voortvloeiende kosten in rekening te brengen van de opdrachtgever.

6. HeerlijkOntbijten.nl behoudt te allen tijde zijn eigen identiteit en uitstraling. Deze identiteit zal centraal staan bij de uitvoering door middel van serviceverlening en naamsvermelding op mogelijke bedrijfskleding, gebruikersattributen, etc.

9. Indien HeerlijkOntbijten.nl een schatting of inkoop verzorgt van de beverage / food catering blijft dit subjectief. HeerlijkOntbijten heeft het recht het assortiment te corrigeren of te improviseren indien nodig doormiddel van minstens gelijkwaardige waarde.

10. Opdrachtgever is verplicht en verantwoordelijk voor het hebben van de juiste vergunningen voor de desbetreffende opdracht/event waarvoor HeerlijkOntbijten.nl wordt ingeschakeld.

11. Recht van retour is uitgesloten in verband met de HCCP mits schriftelijk anders is overeengekomen tussen de opdrachtgever en HeerlijkOntbijten.nl.

artikel 4. Huisregels HeerlijkOntbijten.nl

De sociale hygiëne zal te allen tijde centraal staan en worden nageleefd door HeerlijkOntbijten.nl.

1. Enige vorm van discriminatie, drugs, seksuele intimidatie of welke vorm ook van intimiteit worden niet getolereerd.

2. Drank (alcohol) misbruik wordt niet getolereerd.

3. Alleen de manager/projectleider van HeerlijkOntbijten.nl is het aanspreekpunt voor mogelijke klachten of onduidelijkheden.

4. De veiligheid van de gasten wordt altijd gehandhaafd door HeerlijkOntbijten.nl en het personeel.

5. Enige vorm van vernieling of beschadiging van HeerlijkOntbijten.nl-eigendommen door een of meer gasten wordt verhaald op de opdrachtgever, geadresseerde van de offerte.

6. Alleen de manager/projectleider van Barsupport is bevoegd om het personeel opdrachten te geven.

7. HeerlijkOntbijten.nl is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van de eigendommen van de gasten.

artikel 5. Annulering

1. De opdracht dient schriftelijk geannuleerd te worden door de opdrachtgever.

2. De opdrachtgever kan de opdracht uiterlijk drie dagen voor de uitvoeringsdatum annuleren.

3. Bij de annulering worden de tot dan toe gemaakte onkosten in rekening gebracht.

4. Indien de opdracht binnen drie dagen wordt geannuleerd, zal de hoofdcalculatie en mogelijke extra kosten van de factuur worden verhaald op de opdrachtgever.

5. HeerlijkOntbijten.nl heeft het recht om de gemaakte onkosten te verrekenen met de aanbetaling van de opdrachtgever.

6. Indien de opdrachtgever in gebreke is met zijn afspraak, kan HeerlijkOntbijten.nl de opdracht per direct annuleren.

7. HeerlijkOntbijten.nl heeft het recht om de opdracht ter plekke en per direct te annuleren in verband met calamiteiten of het schenden van de huisregels.

artikel 7. Wijzigingen van de overeenkomst

1. Indien blijkt dat de opdrachtgever onvoldoende en/of verkeerde informatie heeft gegeven, waardoor HeerlijkOntbijten.nl wordt genoodzaakt dit te corrigeren, zal HeerlijkOntbijten.nl de mogelijke kosten verrekenen in de nacalculatie.

2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst/opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zal dit verrekend worden in de nacalculatie.

3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. HeerlijkOntbijten.nl zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

4. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Barsupport de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

artikel 8. Betaling.

1. Betaling (hoofdcalculatie en nacalculatie) dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Indien HeerlijkOntbijten.nl aangeeft in de offerte dat een gedeelte of een percentage van de factuur vooraf moet worden voldaan, heeft de opdrachtgever zich hier aan te houden. Dit ten alle tijden vooraf overeengekomen tussen opdrachtgever en HeerlijkOntbijten.nl

3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. HeerlijkOntbijten.nl heeft, na het versturen van een herinnering, het recht een incassobureau in te schakelen.

4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van HeerlijkOntbijten.nl op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5. Bij beschadiging, breuk en/of vermissing van eigendommen van HeerlijkOntbijten.nl wordt de reparatie en/of aanschaf in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

Artikel 9. Incassokosten

1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

2. Indien HeerlijkOntbijten.nl hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 10. Opzegging

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. Zie ook artikel 6.

2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft

HeerlijkOntbijten.nl recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan HeerlijkOntbijen.nl zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door HeerlijkOntbijten.nl, zal HeerlijkOntbijten.nl in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor HeerlijkOntbijten.nl extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

artikel 11. Opschorting en ontbinding

1. HeerlijkOntbijten.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

– na het sluiten van de overeenkomst HeerlijkOntbijten.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

– opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te bieden voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is HeerlijkOntbijten.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van HeerlijkOntbijten.nl op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien HeerlijkOntbijten.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. HeerlijkOntbijten.nl behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. Indien HeerlijkOntbijten.nl aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 3 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft HeerlijkOntbijten.nl het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

1. Indien HeerlijkOntbijten.nl aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Indien HeerlijkOntbijten.nl aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag.

3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van HeerlijkOntbijten.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan HeerlijkOntbijten.nl toegerekend kunnen worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

4. HeerlijkOntbijten.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van HeerlijkOntbijten.nl of zijn ondergeschikten.

Artikel 14. Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop HeerlijkOntbijten.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor HeerlijkOntbijten.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van HeerlijkOntbijten.nl worden daaronder begrepen.

3. HeerlijkOntbijten.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat HeerlijkOntbijten.nl zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 15. Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 16. Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt HeerlijkOntbijten.nl zich de rechten en bevoegdheden voor die HeerlijkOntbijten.nl toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle door HeerlijkOntbijten.nl verstrekte stukken, zoals adviezen, concepten, recepten, attributen, beeldmateriaal etc. zijn uitsluitend bestemd om in het kader van de overeenkomst te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van HeerlijkOntbijten.nl worden verveelvoudigd, gebruikt, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

3. HeerlijkOntbijten.nl behoudt zich het recht voor om een eigengemaakte beeld- en video-opnamen met al dan niet door HeerlijkOntbijten.nl ingezette derden te gebruiken voor eigen marketingdoeleinden mits overeengekomen.

4. Het is niet toegestaan door de opdrachtgever of derden om beeldmateriaal te maken van HeerlijkOntbijten.nl zoals service-uitstraling, personeel, assortiment, etc. en deze te publiceren of voor eigen marketing te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van HeerlijkOntbijten.nl

5. Barsupport behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17. Niet-overname personeel

1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg met HeerlijkOntbijten.nl ter zake heeft plaats gevonden, medewerkers van HeerlijkOntbijten.nl of van ondernemingen waarop HeerlijkOntbijten.nl ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 18. Geschillen

1. De rechtbank in de vestigingsplaats van HeerlijkOntbijten.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft HeerlijkOntbijten.nl het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot hetuiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 19. Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen HeerlijkOntbijten.nl en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Apeldoorn.

2. Deze voorwaarden zijn ten alle tijden op te vragen bij HeerlijkOntbijten.nl. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.